Showreglement

 1. De NRM vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 in de IJsselhallen
  te Zwolle.
 2. De aanmelding voor deelname moet vóór 17 april 2019 bij de NRM-organisatie binnen zijn.
 3. Er vindt een voorselectie plaats, die wordt georganiseerd door de NRM-organisatie. Uitgangspunt bij de selectie van de vaarzen is dat deze dieren hebben afgekalfd op een maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar).
 4. De catalogus vermeldt van de individuele dieren, voor zover mogelijk, twee volledige lijsten. Bij meer dan twee lijsten zullen de beide hoogste lijsten (in kilogrammen vet en eiwit) worden gepubliceerd, terwijl van vaarzen de voorspelde 305 dagenproductie wordt opgenomen.
 5. Alle voor de show aangemelde dieren en hun ouders en grootouders dienen geregistreerd te zijn in het stamboek van Coöperatie CRV. De inzenders moeten deelnemen aan door Coöperatie CRV goedgekeurde mpr.
 6. Alle voor de show aangemelde dieren moeten vanaf 16 april 2019 onafgebroken in het bezit te zijn van de inzender.
 7. Dieren die niet in Nederland zijn geboren, kunnen alleen deelnemen als ze vanaf 1 maart 2019 daadwerkelijk en onafgebroken deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse runderbestand en als zodanig in het stamboek van Coöperatie CRV zijn geregistreerd.
 8. De individuele dieren mogen niet voor afloop van de keuring worden afgevoerd.
 9. Alle dieren dienen op de dag van de show melkgevend te zijn.
 10. Alleen de in de catalogus vermelde dieren mogen worden opgesteld.
 11. De opstelling in de stallingshal is per eigenaar.
 12. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het tijdig verschijnen van de dieren in de ring. Het te laat verschijnen kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Ook moeten de deelnemers aanwijzingen van de organisatie, juryleden en functionarissen opvolgen. Het niet opvolgen hiervan kan uitsluiting van deelname en/of verwijdering uit de uitslag van alle dieren van de betreffende inzender tot gevolg hebben.
 13. De organisatie zorgt voor ruwvoer, stro en krachtvoer en dergelijke.
 14. De begeleiders van alle dieren op beide dagen van de show dienen gekleed te zijn in een witte broek en een wit overhemd (zonder opdruk). De begeleiders mogen geen hoofddeksel dragen.
 15. De zwartbonte dieren moeten voorzien van een zwart halster worden voorgebracht, de roodbonte dieren dragen een bruin halster.
 16. Per dier zal in de ring slechts één begeleider, voorzien van NRM-hesje, worden toegelaten. Dieren die slecht hanteerbaar zijn en de presentatie van andere dieren verstoren, worden van deelname uitgesloten. Dit is ter beoordeling van de hoofdringmeester.
 17. De uitspraak van de jury over de beoordeling van de dieren is bindend.
 18. De voorselectie en de keuring geschieden volgens de melkveestandaard, waarbij onderscheid gemaakt wordt in roodbonte en zwartbonte dieren.
 19. De inzenders van de hoogstgeplaatste dieren moeten medewerking verlenen aan de kampioenskeuring en het fotograferen van hun dieren.
 20. Bij het prepareren en presenteren van de dieren gelden de richtlijnen vastgesteld door de NRM volgens de richtlijnen van de European Holstein and Red Holstein Confederation, zoals die zijn vastgelegd in het showreglement. Het reglement (inclusief vraagprogramma) is hier te downloaden.
 21. Het risico verbonden aan deelname aan de NRM is voor rekening van de inzender. Wel zullen de dieren collectief worden verzekerd. Het maximaal uit te keren bedrag bedraagt 4500 euro per dier.
 22. De NRM vindt plaats conform de veterinaire voorwaarden die zijn vastgesteld door het ministerie van LNV.
 23. Met betrekking tot gezondheidseisen heeft het NRM-bestuur het volgende besloten:
  IBR
  Op de NRM 2019 worden alleen ibr-vrije dieren toegelaten; dit betekent dat dieren van gecertificeerd ibr-vrije bedrijven kunnen deelnemen met behoud van het ibr-vrijcertificaat voor het bedrijf. Bij terugkeer van de deelnemende dieren op het bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig. De GD adviseert dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven te vaccineren met een levend gE-negatief ibr-vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant.
  Dieren van niet-gecertificeerd vrije bedrijven moeten twee keer geënt worden met een geïnactiveerd gE-negatief ibr-vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant. De laatste vaccinatie mag niet korter dan twee weken voor de NRM plaatsvinden.
  Daarnaast moeten deze dieren door middel van een bloedmonster ibr-negatief bevonden worden met betrekking tot het ibr-veldvirus. De uitslag van dit onderzoek is twee maanden geldig. Dit onderzoek moet in de loop van de maand mei plaatsvinden.Leptospirose
  Alleen dieren van leptospirosevrije bedrijven mogen aan de NRM deelnemen. Ook moeten de bedrijven van de inzenders op het moment van de definitieve selectie leptospirosevrij zijn.

  BVD
  Alle dieren afkomstig van niet-gecertificeerd vrije bedrijven, moeten onderzocht worden op de aanwezigheid van bvd-virus. Als al eerder een onderzoek heeft plaatsgevonden op de aanwezigheid van bvd-virus, is de uitslag van dat onderzoek geldig, mits het rund op het moment van onderzoek ouder was dan één maand. Alleen bvd-virusvrije dieren worden tot de NRM toegelaten.
  De gezondheidseisen voor toelating van dieren zijn van toepassing voor alle op de NRM aanwezige runderen. Het gaat om koeien en vaarzen die deelnemen aan de individuele keuring, dieren die meelopen in de groepenpresentaties, veilingdieren en dieren die op de beurs tentoon worden gesteld.