Showreglement

De doelstellingen van dit showreglement zijn het creëren van maximale uniformiteit en transparantie voor de betreffende show, inzenders, publiek en overige betrokkenen.
Daarbij staan de volgende zaken centraal:

 • het dierwelzijn;
 • een eerlijke competitie
 • het imago van de sector

Het streven is het gebruik van diergeneesmiddelen te beperken tot het strikt noodzakelijke, met als uitgangspunt: “gezonde dieren niet behandelen en zieke dieren niet showen”. Een transparant en uniform showreglement is een belangrijke basis voor een gelijkwaardige competitie voor inzender en dier en visitekaartje voor de gehele sector.
Voor alle deelnemers aan shows geldt (zoals voor iedereen) dat deze geacht worden de wet, zoals bijvoorbeeld de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, te kennen en na te leven.

Algemeen
 1. Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer (inzender) in met dit showreglement, het daarmee samenhangende reglement tuchtcommissie en zal hij zich onderwerpen aan alle gevraagde controles;
 2. De inzender zal desgevraagd meewerken aan een eventuele voorselectie van de dieren voor het betreffende evenement;
 3. De deelnemer zal op de locatie en met name in de keuringsring de aanwijzingen van de organisatie (waaronder ringmeester en jury) opvolgen;
 4. De uitslag van de jury is bindend en elke deelnemer zal deze uitslag accepteren en respecteren;
 5. De dieren mogen, nadat ze van de wasplaats in de stallingshal aankomen, de stallingshal niet verlaten, tot het tijdstip van vertrek naar de (voor-)ring of na afloop van het evenement;
 6. De inzender moet op verzoek / instructie van de organisatie meewerken aan het laten fotograferen van het dier(en).
 7. De veterinaire eisen, aan- en afvoertijden, transport van de dieren en andere specifieke zaken zullen per evenement separaat worden gecommuniceerd.
Prepareren c.q. toiletteren van de dieren
 1. Bij het prepareren van dieren voor de deelname aan de individuele keuring of aan de groepenpresentatie c.q. keuring gelden de in dit reglement vermelde richtlijnen, die zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de European Holstein and Red Holstein Confederation (EHRC).
  Ten behoeve van een uniforme werkwijze in Nederland is dit reglement afgestemd tussen de organisatoren van de Holland Holstein Show, de NRM en de CRV Koe Expo’s.
  Het uitgangspunt is dat het dier zo natuurlijk mogelijk wordt gepresenteerd.
 2. Om het dier zo natuurlijk mogelijk te presenteren zijn alle handelingen, zowel cosmetisch als technische, aan het dier verboden, behoudens:
  1. het wassen en knippen/scheren van het dier;
  2. het rechtmaken van de bovenbouw (topline) met haar wat reeds op natuurlijke wijze aan het dier vastzit en niet langer is dan 3 cm;
  3. het gebruik van een kunststaart;
  4. het dier, exclusief de uier, te behandelen met een niet irriterende stof om meer kleur dan wel “glans” te verkrijgen;
  5. het behandelen van de spenen met collodium ter voorkoming van het lekken van de melk.

In bijlage A zijn enkele voorbeelden gegeven van handelingen die niet zijn toegestaan.

Gebruik diergeneesmiddelen

Het uitgangspunt voor het gebruik van diergeneesmiddelen is dat alleen de dienstdoende dierenarts bepaalt of een dier behandeld moet worden en zo ja, met welk diergeneesmiddel.

Het gebruik- en / of in het bezit hebben van (dier-)geneesmiddelen is voor iedereen (m.u.v. de dienstdoende dierenarts) tijdens het gehele evenement c.q. keuring verboden met uitzondering van:

 1. Xylazine, afkomstig en toegediend door de dienstdoende dierenarts indien lichte sedatie volgens de dierenarts geïndiceerd is ter bescherming van het dier of de omgeving.
 2. Oxytocine, indien noodzakelijk bij het melken, verstrekt door de dienstdoende dierenarts of door een namens de organisatie aangewezen persoon. Oxytocine mag tot 05.00 uur (5 uur ’s ochtends) op de keuringsdag worden toegediend door de veehouder, daarna alleen door de dienstdoende dierenarts.
 3. Andere dan onder a) en b) bedoelde in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen en verstrekt en toegediend door de dienstdoende dierenarts. Indien andere dan onder a) en b) genoemde diergeneesmiddelen na 08.00 uur op de keuringsdag toegediend word(t)en, ook door de dierenarts, leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van het betreffende dier van deelname aan het evenement.

NB: met diergeneesmiddelen in dit reglement wordt bedoeld, alle diergeneesmiddelen zoals gedefinieerd in de wet dieren. Let op: ook vele homeopatische middelen vallen onder deze definitie.
De organisatie heeft het recht op de showlocatie controles uit te voeren, op het bezit c.q. gebruik van: diergeneesmiddelen of andere niet toegestane hulpmiddelen. Deze controles richten zich op alle betrokkenen: inzenders, medewerkers, cowfitters, showman, etc.

Naleving / sancties
 1. Door deel te nemen aan de keuring stemt de deelnemer in met dit reglement en zal hij/zij zich onderwerpen aan alle gevraagde controles. Het weigeren van een controle zal terstond leiden tot uitsluiting van de deelnemer met al zijn dieren en rapportage naar de tuchtcommissie.
 2. Controle zal plaatsvinden door personen die daartoe door de organisatie zijn aangesteld. Overtredingen van het reglement zullen naast mondeling ook altijd schriftelijk worden gerapporteerd aan het bestuur van de organisatie en vervolgens middels een klaagschrift ter behandeling worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.
 3. Bij geconstateerde overtredingen kan het dier en/of de deelnemer per direct, door de organisatie, uit de competitie worden genomen. Dit kan ook na afloop van het evenement door de tuchtcommissie, tot maximaal 5 maanden na het evenement, waarbij een dier uit de uitslagen wordt verwijderd en de prijzen en eventueel behaalde titels moeten worden ingeleverd.
 4. De eventuele gevolgen voor deelname van de betrokken deelnemer aan toekomstige shows zullen door de daartoe benoemde tuchtcommissie worden bepaald.
 5. Naast het prepareren van de dieren valt ook het gedrag van de deelnemers onder dit reglement. Bij intimidatie of belediging aan iemand van de organisatie, jury, de dienstdoende dierenarts en collega deelnemers zullen sancties worden opgelegd door de organisatie en zal dit worden gemeld aan de tuchtcommissie ter behandeling.

In bijlage B zijn enkele voorbeelden gegeven van mogelijke controles.

Vaststelling

Dit reglement is vastgesteld:

 • door het bestuur van de Holland Holstein Herds op 28 augustus 2018;
 • door het bestuur van Coöperatie CRV ua, op 10 september 2018;
 • door het bestuur van de Stichting NRM op 14 september 2018

Bijlagen bij het showreglement

Bijlage A: Voorbeelden van handelingen die niet zijn toegestaan:

Deze voorbeelden gelden slechts ter verduidelijking, de handelingen die zijn toegestaan staan in het reglement vermeld.

Het is niet toegestaan:

 • om de uier op een kunstmatige manier in balans te brengen;
 • om de uier bovenmatig te laten vullen; dieren met “overvol uier” worden niet tot de ring toegelaten;
 • om de spenen met enige substantie te behandelen, zowel inwendig als uitwendig, zodat de natuurlijke stand wordt gewijzigd;
 • spenen dicht te plakken met elk soort lijm; anders dan collodium
 • om een niet-lichaamseigen stof onder de huid aan te brengen met de bedoeling de natuurlijke contouren van het lichaam of het haar te wijzigen;
 • om het neusschot van het (vrouwelijke) dier te doorboren met neusringen, touw, tiewraps, draden of andere materialen (dit is ook wettelijk verboden);
 • de ophangband meer zichtbaar te maken met een (fijn) touw, ijs of enig ander hulpmiddel;
 • de uier en/of spenen te behandelen met Final Mist of enig andere substantie;
 • apparatuur te gebruiken die de bloeddoorstroming van de uier bevordert;
 • om stoffen (oraal, rectaal of vaginaal) toe te dienen teneinde de natuurlijke contouren van het dier te veranderen;
 • om lichaamsdelen anders dan oren, staart, benen en uier (inclusief de melkader) te ontharen of op dusdanige manier kaal te scheren dat dit onnatuurlijk oogt;
 • om dieren preventief te behandelen met pijnstillers;
 • om dieren te drenchen (het toedienen van een vloeistof – al dan niet aangevuld met een diergeneesmiddel – rechtstreeks in de pens); tenzij door de dienstdoende dierenarts o.b.v. een medische diagnose).

Bijlage B: Voorbeelden van mogelijke controles zijn:

 • het scannen van de uier;
 • het nemen van bloedmonsters, mestmonsters, urinemonsters dan wel melkmonsters;
 • fysieke controle op o.m. wijziging natuurlijke stand van de spenen en de toplijn;
 • controles op het in het bezit hebben van diergeneesmiddelen.

Reglement Tuchtcommissie  

I.          Begripsbepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. NRM, georganiseerd door de Stichting Nationale Rundvee Manifestatie;
 2. Holland Holstein Show, georganiseerd door Holland Holstein Herds (HHH);
 3. CRV Koe-Expo; georganiseerd door de CRV Business Unit West Europa;
 4. Organisatie: De eindverantwoordelijke voor één van de bovenstaand bij a t/m c genoemde rundveekeuringen;
 5. Showreglement: Reglement inzake het presenteren van dieren op een Show;
 6. Deelnemer: Een veehouder die deelneemt aan één van de bovenstaand bij a t/m c genoemde rundveekeuringen;
 7. Klaagschrift: rapport van bevindingen waarmee door de organisatie een tuchtklacht bij de tuchtcommissie aanhangig gemaakt wordt jegens een deelnemer die verdacht wordt van overtreding van het showreglement;
 8. Beklaagde; Deelnemer tegen wie middels een klaagschrift een tuchtklacht aanhangig gemaakt wordt;
 9. Commissie: de Tuchtcommissie ingesteld op grond van dit reglement.

II. Tuchtcommissie

Artikel 2: Taak en Werkingssfeer
 1. De Commissie is aangesteld om kennis te nemen van een klaagschrift ingediend door één van de organisaties die de NRM, CRV Koe-Expo dan wel de Holland Holstein Show organiseren.
 2. De Commissie is bevoegd maatregelen op te leggen aan de deelnemer die handelt in strijd met het showreglement.
 3. De Commissie kan één of meer van de navolgende maatregelen opleggen:
  • Waarschuwing.
  • Deelnemer (voorwaardelijk) uitsluiten van deelname aan één of meerdere rundveekeuringen van genoemde organisaties voor een door de tuchtcommissie gestelde termijn.
  • Het achteraf verwijderen van het dier uit de uitslag, waarbij de prijzen en eventueel behaalde titels moeten worden ingeleverd.
 4. Een besluit tot het opleggen van een maatregel -verder “het besluit”- wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de beklaagde medegedeeld.
Artikel 3: Samenstelling Commissie
 1. De Commissie is samengesteld uit drie veehouders, waaronder een voorzitter. Elke organisatie zal één lid van de tuchtcommissie benoemen.
 2. Leden van de Commissie kunnen in ieder geval geen controlerende taak, inzake het reglement, uitvoeren tijdens de genoemde evenementen.
 3. Aan de Commissie wordt een externe secretaris toegevoegd, die in dienst kan zijn van één van de organisaties. Deze secretaris is geen lid van de Commissie.
Artikel 4: Benoeming 
 1. De leden van de Commissie worden benoemd en ontslagen door een organisatie. Elk van de organisaties zal één lid benoemen en deze organisaties kunnen dit lid ook weer ontslaan.
 2. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij zijn vervolgens maximaal 2 keer herbenoembaar, steeds voor een zelfde periode.
 3. Behalve leden worden ook plaatsvervangende leden benoemd, opdat een geschil in elk geval door de Commissie kan worden behandeld. De organisatie waarvan het lid niet aanwezig kan zijn is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een plaatsvervanger.
Artikel 5: Terugtreding, Verschoning, Wraking
 1. Indien een geschil op enige wijze betrekking heeft op persoonlijke belangen van een lid van de Commissie, dan treedt dit lid terug uit de Commissie voor de duur van de behandeling van het klaagschrift.
 2. Een lid van de Commissie kan zich verschonen wanneer zijn onpartijdigheid bij de behandeling van het geschil schade zou kunnen oplopen.

III. De Procedure

Artikel 6: Klaagschrift
 1. Een procedure wordt bij de Commissie aanhangig gemaakt middels een door de organisatie ondertekend Klaagschrift. Beklaagde kan zich door een gemachtigde laten bijstaan.
 2. Het klaagschrift dient op straffe van niet ontvankelijkheid uiterlijk 60 dagen na de rundveekeuring waarop het aangevallen gedrag heeft plaatsgevonden ingediend te zijn.
 3. Het klaagschrift bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres en woon- of vestigingsplaats van deelnemer, de naam dan wel namen van de betrokken controleur(s), omschrijving van het aangevallen gedrag, eventueel de namen van de eventuele getuigen.
 4. De secretaris van de Commissie zendt een kopie van het klaagschrift aan de beklaagde.
Artikel 7: Verweerschrift
 1. De Commissie stelt beklaagde in de gelegenheid binnen 14 dagen na de datum van verzending van de kopie van het klaagschrift een verweerschrift in te dienen.
 2. Het verweerschrift dient inhoudelijk gemotiveerd te zijn en te worden voorzien van alle stukken die voor het verweer van belang worden geacht.
Artikel 8: Mondelinge Behandeling
 1. De secretaris van de Commissie stelt na ontvangst van het verweerschrift binnen 30 dagen een tijdstip voor mondelinge behandeling vast en deelt dit mee aan klager en verweerder. Geen mondelinge behandeling vindt plaats, indien het aangeklaagde kennelijk niet-ontvankelijk is, of indien beide partijen schriftelijk hebben medegedeeld daaraan geen behoefte te hebben. 
 2. Tijdens de mondelinge behandeling is er gelegenheid tot de inschakeling van getuigen en deskundigen, zowel op initiatief van de Commissie als op initiatief van klager en verweerder. Indien klager en verweerder getuigen en/of deskundigen inschakelen, dienen zij dit uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de mondelinge behandeling schriftelijk aan de Commissie te hebben meegedeeld.
Artikel 9: Beslissing Commissie
 1. De klager ontvangt een beslissing binnen een termijn van maximaal vier weken na de mondelinge behandeling. Deze termijn kan worden verlengd met een zelfde periode. Klager wordt hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. De beslissing is schriftelijk en gemotiveerd en wordt aan partijen toegezonden en wordt uitgevoerd.

IV. Slotbepalingen

Artikel 10: Vaststelling
 1. Dit reglement is in augustus/september 2018 vastgesteld door de organisaties NRM, Holland Holstein Herds en Coöperatie CRV en is op 15 september 2018 in werking getreden.