Vraagprogramma

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 vond in de IJsselhallen in Zwolle de zestiende NRM plaats. Naast de beurs, de dochtergroepenpresentatie en een individuele keuring met 140 zwartbonten en 70 roodbonten maakte ook een keuring van honderdtonners deel uit van het programma.
In onderstaand vraagprogramma stonden alle voorwaarden voor deelname op een rij.

De hieronder genoemde criteria gelden als richtsnoer voor de regionale selectiecommissies. Na aanmelding beslist de NRM-rundveeshowcommissie in laatste instantie over definitieve deelname aan de (dochter)groepenpresentatie en de keuring van de individuele dieren.

Individuele dieren

Bij individuele dieren worden de door Coöperatie CRV gefiatteerde melklijsten beoordeeld. Bij lactaties met minder dan 305 dagen vindt de beoordeling plaats aan de hand van de voorspelde 305 dagenproductie. Bij lactaties langer dan 305 melkdagen geldt de door Coöperatie CRV gefiatteerde 305 dagenmelklijst. Uiteraard is het streven om tijdens de NRM
de allerhoogste top in productie en exterieur te presenteren. De dieren worden naar leeftijd in rubrieken ingedeeld. Als richtsnoer gelden de volgende criteria:

 • Vaarzen
  De eerste gegevens vanuit de melkproductieregistratie dienen naar inzicht van de voorselectiecommissie acceptabel te zijn; dat wil zeggen dat de voorspelde 305 dagenproductie globaal moet voldoen aan de eisen die onderstaand gesteld worden aan een eerste lactatie.
 • Dieren met meer kalvingen
  In de te publiceren lactaties moet het aantal kilogrammen vet en eiwit in de eerste lactatie minimaal 540 (roodbont 500) en in de tweede en volgende lactatie minimaal 620 (roodbont 560) bedragen.
  Bij tweedekalfsdieren wordt de afgesloten erkende eerste lactatie vermeld. Deze moet dus aan de genoemde eisen voldoen. Bij derdekalfsdieren worden de afgesloten erkende eerste en tweede lactatie vermeld. Deze moeten dus beide aan de genoemde eisen voldoen. Bij meerdere lactaties moeten er minstens twee aan de gestelde eisen voldoen.
  De NRM-rundveeshowcommissie vraagt met nadruk om vooral ook oudere dieren aan te melden. Bij voldoende animo wordt een aparte productieklasse gevormd.
  De voorselectie vindt regionaal plaats.
 • 100.000 kg-melkkoeien
  De organisatie is daarnaast van plan op vrijdag 28 juni tijdens de groepenpresentatie een rubriek zwartbonte en roodbonte dieren te keuren die meer dan 100.000 kg melk hebben geproduceerd. Graag ziet de NRM-rundveeshowcommissie de opgaven voor deelname aan deze rubriek honderdtonners tegemoet.
Regio zwartbont roodbont
Noord 57 8
Oost 38 40
Zuid-West 45 22
totaal 140 70
Demonstratie dochtergroepen

Deelname aan de presentatie van de dochtergroepen is slechts mogelijk op uitnodiging van de NRM-rundveeshowcommissie voor dochtergroepen van ki-stieren. Per dochtergroep komen vijf dieren in de ring en zes dieren op stand, zowel bij de vaarzen als bij de oudere dieren.

Voor alle vaderdieren met groepen gelden de volgende richtlijnen op basis van de fokwaardepublicatie in april 2019 (basis 2015):

 1. zwartbont: een NVI hoger dan 0;
 2. roodbont: een NVI hoger dan 0;

Na de vrije aangifte volgt er, indien noodzakelijk, een selectie door de NRM-rundveeshowcommissie.

Demonstratie ras- en kruisingsgroepen

Deelname aan de demonstratie van ras- en kruisingsgroepen is slechts mogelijk op uitnodiging van de NRM-rundveeshowcommissie voor rasgroepen (uitgezonderd hf zwartbont en roodbont). Wel mogen de dieren van verschillende vaders zijn. Per groep komen vijf dieren in de ring en zes dieren op stand.

Het uitgangspunt bij de selectie van de vaarzen in dochter- en rasgroepen is dat deze dieren hebben afgekalfd op een maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar). Niet in Nederland geboren dieren kunnen alleen deelnemen als ze vanaf 1 maart 2019 daadwerkelijk en onafgebroken deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse runderbestand en als zodanig in het stamboek van Coöperatie CRV zijn geregistreerd.

Aan de inzending van dochtergroepen en rasgroepen zijn inschrijfkosten van 2500 euro per groep verbonden. Hiervoor wordt onder meer het logo van de inzender op het naambord van de stier dan wel het ras vermeld.

 1. De NRM vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 in de IJsselhallen
  te Zwolle.
 2. De aanmelding voor deelname moet vóór 17 april 2019 bij de NRM-organisatie binnen zijn.
 3. Er vindt een voorselectie plaats, die wordt georganiseerd door de NRM-organisatie. Uitgangspunt bij de selectie van de vaarzen is dat deze dieren hebben afgekalfd op een maximale leeftijd van 32 maanden (2.08 jaar).
 4. De catalogus vermeldt van de individuele dieren, voor zover mogelijk, twee volledige lijsten. Bij meer dan twee lijsten zullen de beide hoogste lijsten (in kilogrammen vet en eiwit) worden gepubliceerd, terwijl van vaarzen de voorspelde 305 dagenproductie wordt opgenomen.
 5. Alle voor de show aangemelde dieren en hun ouders en grootouders dienen geregistreerd te zijn in het stamboek van Coöperatie CRV. De inzenders moeten deelnemen aan door Coöperatie CRV goedgekeurde mpr.
 6. Alle voor de show aangemelde dieren moeten vanaf 16 april 2019 onafgebroken in het bezit te zijn van de inzender.
 7. Dieren die niet in Nederland zijn geboren, kunnen alleen deelnemen als ze vanaf 1 maart 2019 daadwerkelijk en onafgebroken deel hebben uitgemaakt van het Nederlandse runderbestand en als zodanig in het stamboek van Coöperatie CRV zijn geregistreerd.
 8. De individuele dieren mogen niet voor afloop van de keuring worden afgevoerd.
 9. Alle dieren dienen op de dag van de show melkgevend te zijn.
 10. Alleen de in de catalogus vermelde dieren mogen worden opgesteld.
 11. De opstelling in de stallingshal is per eigenaar.
 12. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het tijdig verschijnen van de dieren in de ring. Het te laat verschijnen kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Ook moeten de deelnemers aanwijzingen van de organisatie, juryleden en functionarissen opvolgen. Het niet opvolgen hiervan kan uitsluiting van deelname en/of verwijdering uit de uitslag van alle dieren van de betreffende inzender tot gevolg hebben.
 13. De organisatie zorgt voor ruwvoer, stro en krachtvoer en dergelijke.
 14. De begeleiders van alle dieren op beide dagen van de show dienen gekleed te zijn in een witte broek en een wit overhemd (zonder opdruk). De begeleiders mogen geen hoofddeksel dragen.
 15. De zwartbonte dieren moeten voorzien van een zwart halster worden voorgebracht, de roodbonte dieren dragen een bruin halster.
 16. Per dier zal in de ring slechts één begeleider, voorzien van NRM-hesje, worden toegelaten. Dieren die slecht hanteerbaar zijn en de presentatie van andere dieren verstoren, worden van deelname uitgesloten. Dit is ter beoordeling van de hoofdringmeester.
 17. De uitspraak van de jury over de beoordeling van de dieren is bindend.
 18. De voorselectie en de keuring geschieden volgens de melkveestandaard, waarbij onderscheid gemaakt wordt in roodbonte en zwartbonte dieren.
 19. De inzenders van de hoogstgeplaatste dieren moeten medewerking verlenen aan de kampioenskeuring en het fotograferen van hun dieren.
 20. Bij het prepareren en presenteren van de dieren gelden de richtlijnen vastgesteld door de NRM volgens de richtlijnen van de European Holstein and Red Holstein Confederation, zoals die zijn vastgelegd in het showreglement.
 21. Het risico verbonden aan deelname aan de NRM is voor rekening van de inzender. Wel zullen de dieren collectief worden verzekerd. Het maximaal uit te keren bedrag bedraagt 4500 euro per dier.
 22. De NRM vindt plaats conform de veterinaire voorwaarden die zijn vastgesteld door het ministerie van LNV.
 23. Met betrekking tot gezondheidseisen heeft het NRM-bestuur het volgende besloten:
  IBR
  Op de NRM 2019 worden alleen ibr-vrije dieren toegelaten; dit betekent dat dieren van gecertificeerd ibr-vrije bedrijven kunnen deelnemen met behoud van het ibr-vrijcertificaat voor het bedrijf. Bij terugkeer van de deelnemende dieren op het bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig. De GD adviseert dieren afkomstig van gecertificeerd vrije bedrijven te vaccineren met een levend gE-negatief ibr-vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant.
  Dieren van niet-gecertificeerd vrije bedrijven moeten twee keer geënt worden met een geïnactiveerd gE-negatief ibr-vaccin, volgens het voorschrift van de fabrikant. De laatste vaccinatie mag niet korter dan twee weken voor de NRM plaatsvinden.
  Daarnaast moeten deze dieren door middel van een bloedmonster ibr-negatief bevonden worden met betrekking tot het ibr-veldvirus. De uitslag van dit onderzoek is twee maanden geldig. Dit onderzoek moet in de loop van de maand mei plaatsvinden.Leptospirose
  Alleen dieren van leptospirosevrije bedrijven mogen aan de NRM deelnemen. Ook moeten de bedrijven van de inzenders op het moment van de definitieve selectie leptospirosevrij zijn.BVD
  Alle dieren afkomstig van niet-gecertificeerd vrije bedrijven, moeten onderzocht worden op de aanwezigheid van bvd-virus. Als al eerder een onderzoek heeft plaatsgevonden op de aanwezigheid van bvd-virus, is de uitslag van dat onderzoek geldig, mits het rund op het moment van onderzoek ouder was dan één maand. Alleen bvd-virusvrije dieren worden tot de NRM toegelaten.
  De gezondheidseisen voor toelating van dieren zijn van toepassing voor alle op de NRM aanwezige runderen. Het gaat om koeien en vaarzen die deelnemen aan de individuele keuring, dieren die meelopen in de groepenpresentaties, veilingdieren en dieren die op de beurs tentoon worden gesteld.